Villkor

Villkor

Denna webbplats ("webbplatsen") ägs och drivs av Leadscale Labs Ltd. Den är tillgänglig för dig i informationssyfte. Genom att besöka eller använda denna webbplats godkänner du dessa användarvillkor och vår Sekretesspolicy. Om du inte godkänner dessa användarvillkor och vår Sekretesspolicy bör du inte använda denna webbplats.

Varumärken

Alla varumärken, servicemärken och handelsnamn (sammantaget "märken") som används på denna webbplats är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör och ägs av oss eller andra respektive ägare som har beviljat oss rätt och licens att använda sådana varumärken. Vid användning, kopiering eller ändring av dessa märken utan föregående skriftligt medgivande kommer vi att vidta lämpliga åtgärder.

Ansvarsfriskrivning

Vi utfärdar inga garantier eller utfästelser om riktigheten eller fullständigheten av denna webbplats innehåll. Denna webbplats och det material, information, tjänster och produkter på denna webbplats, inklusive, men utan begränsning, text, grafik och länkar, tillhandahålls "i befintligt skick" och utan garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, frånsäger vi oss alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier för säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål, icke-intrång, frihet från datorvirus, och garantier som följer av sedvanlig affärssed eller prestanda. Vi gör inte gällande eller garanterar att de funktioner som finns på webbplatsen kommer att vara oavbrutna eller felfria, att fel kommer att rättas till, eller att denna webbplats eller den server som gör webbplatsen tillgänglig är fri från virus eller andra skadliga komponenter. Vi utfärdar inga garantier eller utfästelser om användning av material på denna webbplats med avseende på fullständighet, korrekthet, exakthet, lämplighet, nytta, aktualitet, tillförlitlighet eller på annat sätt. Utöver ovanstående, i den utsträckning som tillämplig lag tillåter, är det du (och inte vi) som står för hela kostnaden för nödvändig service, reparation eller korrigering.

Länkar till andra webbplatser

Denna webbplats kan ge åtkomst till andra webbplatser. Vi kontrollerar inte dessa webbplatser, och du går in på dem helt på egen risk. Vi stödjer heller inte eller godkänner någon produkt eller information som erbjuds på webbplatser som du når via denna webbplats. Kontrollera webbadressen (URL) som finns i din webbläsare för att avgöra om du fortfarande befinner dig på denna webbplats eller har flyttat till en annan webbplats.

Ändring av webbplatsen och dessa användarvillkor

Genom att tillhandahålla material på webbplatsen, utlovar vi inte att materialet kommer att fortsätta att vara tillgängligt för dig. Vi har rätt att när som helst stänga ner hela eller delar av webbplatsen utan föregående meddelande till dig. Vi förbehåller oss också rätten att ändra regler, villkor och meddelanden enligt vilka denna webbplats erbjuds, och din användning av webbplatsen efter att sådana ändringar gjorts ska anses utgöra ditt medgivande till sådana modifierade användarvillkor. Du samtycker till att regelbundet granska dessa användarvillkor för att kontrollera om de har ändrats.

Uppsägning av detta avtal

Detta avtal gäller tills det sägs upp av endera parten. Du kan säga upp avtalet när som helst genom att förstöra allt material som erhållits från denna webbplats, tillsammans med all relaterad dokumentation och alla kopior och installationer. Vi kan säga upp avtalet när som helst och utan föregående meddelande till dig om, enligt vår bedömning, du bryter mot något villkor i detta avtal. Vid uppsägning måste du förstöra allt material och upphöra att gå in på webbplatsen.